Bezpłatna dostawa dla zamówień 
od lub dla wybranych produktów  Sprawdź >>
Do darmowej dostawy brakuje:
BEZPŁATNA DOSTAWA!
[[headerAnimationCounter]]zł
0
Koszyk jest pusty

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU #zdrowiewiosna

Regulamin z dnia 22.03.2021

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu #zdrowiewiosna (zwanego dalej “Konkursem”), jest Medorado Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Księcia Janusza I Starego 13H, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000783313, NIP: 1231435804 (dalej „Organizator”) prowadząca serwis i sklep internetowy www.i-pharma24.pl (dalej „Serwis”). 


2.  Obsługę konkursu zapewnia firma Wobuzz Monika Czaplicka, Sielecka 67/69/29 00-738 Warszawa NIP 9562424807 (dalej „Partner”).


3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem określa § 8 niniejszego regulaminu. 


5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.


6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.


7. Konkurs jest ogłaszany w Serwisie, natomiast zadanie konkursowe wykonywane jest również i konkurs prowadzony jest na stronie www.facebook.com/ipharma24pl (zwanej dalej “Fanpage”)


8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Partner.


§ 2. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które dokonały zakupu w Serwisie, zamieściły komentarz konkursowy i zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).


2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;


3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora ani Partnera.


§ 3. NAGRODA


1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.


2. Nagrodą jest telefon Samsung S6.


3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenie w Serwisie oraz w treści Postu konkursowego, na Fanpage.


4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.


5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda. W takim wypadku, jak również w sytuacji, gdy zwycięzca nie przekaże zgodnie z Regulaminem danych umożliwiających wydanie nagrody, Organizator dokona ponownego wyboru zwycięzcy i poinformuje o tym na Fanpage’u.


§ 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU


1. Konkurs jest ogłaszany w formie ogłoszenia konkursowego na stronie głównej Serwisu oraz w Poście na Fanpage’u (dalej: „post konkursowy“).


2. Konkurs trwa od dnia 21 maja 2021 roku, godz. 12:00 do 19 czerwca 2021 roku, godz: 23:59.§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

dokonanie zakupu na stronie ipharma24.pl za dowolną kwotę, zaznaczając zgodę na udział w konkursie oraz akceptacje regulaminu konkursu na stronie zamówienia (tam, gdzie podaje się dane osobowe) – po zaznaczeniu zgody wygenerowany zostanie unikalny kod zakupu wysyłany w mailu z potwierdzeniem po opłaceniu zamówienia; kod nie jest tożsamy z numerem zamówienia

zamieszczenie w formie komentarza pod Postem konkursowym zdjęcia produktu/z produktem i opisanie jak dana osoba dba o zdrowie na wiosnę – w treści komentarza powinien znaleźć się także kod zakupu z maila z potwierdzeniem opłacenia zamówienia.


2. Jeden zakup upoważnia do udzielenia jednej odpowiedzi konkursowej (komentarza). Można brać udział w konkursie wiele razy. Liczba zakupów oraz odpowiedzi konkursowych powinna być taka sama.


§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny, ale wymaga dokonania zakupu w Serwisie oraz posiadania konta na Facebooku.


2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje w momencie dokonywania zakupu i zaznaczenia opcji udziału w Konkursie.


3. Decyzja o przyznaniu nagrody należy wyłącznie do Organizatora i Partnera. Organizator i Partner dokonują wyboru zwycięzcy według swego uznania spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonali zadanie. Oceniając zgłoszenia konkursowe będzie brane pod uwagę (w szczególności): treść zamieszczonego komentarza i jego zgodność z tematem Konkursu, estetyka, liczba polubień, udostępnień i komentarzy.   


4. Spośród zamieszczonych przez Uczestników komentarzy pod postem konkursowym Organizator wyłoni zwycięzcę.


5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.


6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na Fanpage'u.


7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage'u wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. pełny adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy


8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. Nagroda zostanie wtedy przyznana innemu Uczestnikowi.


9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana zwycięzcy do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6 na adres podany przez uczestnika.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.


2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 

w szczególności uczestników, którzy:


a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie 

z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody. W związku z realizacją tego celu dane będą przekazywane także Partnerowi i wykorzystywane wyłącznie w zakresie realizacji przebiegu konkursu, wysyłki nagrody i rozpatrywania reklamacji.


2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora i Partnera tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody wyróżnionemu Uczestnikowi.


3. Uczestnicy mają prawo dostępu do przetwarzanych danych, ich poprawiania, sprostowania oraz usuwania.  Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest posiadanie konta na Facebooku – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Facebook. Uczestnikom, w wypadku zastrzeżeń do sposobu przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.§ 9. PRAWA AUTORSKIE i PRAWO DO WIZERUNKU


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:


a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów 

i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;


b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


2. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na Fanpage'u w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodwołalnej licencji na wykorzystanie utworów zamieszczonych w komentarzu, w tym jego elementów graficznych (zdjęcia itp.) w celach związanych z Konkursem, w tym ogłoszeniem jego wyników, informowaniem o Konkursie lub promowaniem Konkursu.


3. W wypadku, gdy elementy graficzne lub audiowizualne zamieszczone w komentarzu zawierają wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w związku z Konkursem, w tym ogłoszeniem jego wyników, informowaniem o Konkursie lub promowaniem Konkursu. Jeśli ww. elementy zawierają wizerunek osób innych niż Uczestnik, który zamieścił komentarz, Uczestnik ten zobowiązany jest do zapewnienia zgody ww. osób w zakresie określonym w zdaniu pierwszym jak również zwolnić Organizatora i Partnera z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń tych osób w związku z wykorzystaniem ich wizerunku, w wypadku, gdyby taka zgoda nie została przez nie udzielona.


4. Uczestnicy zobowiązani są do zamieszczania w komentarzach biorących udział w Konkursie wyłącznie treści (w tym fotografii), do których publikacji są uprawnieni. Uczestnik zamieszczając komentarz zapewnia, że nie narusza on żadnych praw osobistych ani majątkowych (w tym majątkowych prawa autorskich lub innych praw własności intelektualnej) osób trzecich, a wypadku zgłoszenia roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora lub Partnera, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić ich z odpowiedzialności z tego tytułu.     


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.


2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.


3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 


4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Partnera z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”


5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty dostarczenia ich do siedziby Partnera.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r. i obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.


2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.


3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: ipharma.24.pl


5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: ipharma24.pl