Bezpłatna dostawa dla zamówień od lub produktów oznaczonych ikonką Sprawdź >>
Do darmowej dostawy brakuje:
BEZPŁATNA DOSTAWA!
0
Koszyk jest pusty

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ I-PHARMA24

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Organizatorem Konkursu jest:
 • Medorado Sp. z o.o. ul. Księcia Janusza I Starego 13H 05-500 Piaseczno NIP: 123-14-35-804
 • 2. Konkurs będzie przeprowadzany od 21 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021.
 • 3.Pytania konkursowe:
  a) Pytanie konkursowe brzmi następująco „Opisz krótko jaki jest Twój przepis na udany i zdrowy Rok 2021”. Odpowiedź nie powinna zawierać więcej niż 300 znaków.
  b) Na pytanie opisane w par. 1 pkt. 3.a) odpowiedzi można udzielać do 31 stycznia 2021.
 • 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesłać wyłącznie przy składaniu zamówienia i tylko takie będą brały udział w konkursie.
 • 5. Brane będą pod uwagę jedynie odpowiedzi na pytanie konkursowe do zamówienia, które zostało w pełni opłacone i nie zostanie zwrócone do sklepu internetowego.
 • 6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca klientem sklepu internetowego na www.i-pharma24.pl.
 • 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.i-pharma24.pl.
 • b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
 • 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 • 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi przy składaniu zamówienia na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu www.i-pharma24.pl.
 • 2. Nagrodę otrzyma ta osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe okaże się najciekawsza i najbardziej kreatywna dla komisji konkursowej.
 • 3. Nagrodą w Konkursie jest:
 • a) Telefon komórkowy (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu)
 • 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 • 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie zamówienia adres e-mail.
 • 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 • 7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie firma:
 • Medorado Sp. z o.o. ul. Księcia Janusza I Starego 13H 05-500 Piaseczno

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 • 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 • 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.