0
Koszyk jest pusty

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ I-PHARMA24

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Organizatorem Konkursu jest:
 • Medorado Sp. z o.o. ul. Księcia Janusza I Starego 13H 05-500 Piaseczno NIP: 123-14-35-804
 • 2. Konkurs będzie przeprowadzany raz w miesiącu w okresie od września 2020 do grudnia 2020. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu).
 • 3. W każdym miesiącu będzie zadawane 1 pytania konkursowe:
  a) W październiku pytanie konkursowe brzmi następująco „Opisz krótko jaki jest Twój przepis na zdrową jesień”. Odpowiedź nie powinna zawierać więcej niż 300 znaków.
  b) Każdego kolejnego miesiąca organizator będzie podawał aktualne pytanie konkursowe Pytanie październikowe aktywne będzie do 10 listopada 2020.
 • 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesłać wyłącznie przy składaniu zamówienia i tylko takie będą brały udział w konkursie.
 • 5. Brane będą pod uwagę jedynie odpowiedzi na pytanie konkursowe do zamówienia, które zostało w pełni opłacone i nie zostanie zwrócone do sklepu internetowego.
 • 6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca klientem sklepu internetowego na www.i-pharma24.pl.
 • 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.i-pharma24.pl.
 • b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
 • 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 • 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi przy składaniu zamówienia na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem portalu www.i-pharma24.pl.
 • 2. Nagrodę w danym miesiącu otrzyma ta osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe okaże się najciekawsza i najbardziej kreatywna dla komisji konkursowej.
 • 3. Nagrodami w Konkursie są:
 • a) Telefon komórkowy (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu)
 • 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 • 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie zamówienia adres e-mail.
 • 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 • 7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie firma:
 • Medorado Sp. z o.o. ul. Księcia Janusza I Starego 13H 05-500 Piaseczno

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 • 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 • 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.